Tips og Nyheter

Hvordan håndterer du endringer...

Stein Tyrdal sa det så godt....

La oss slå det fast med en gang: Det er bare du som kan forandre deg. Og det er bare jeg som kan forandre meg. Jeg kan ikke forandre deg. Og du kan ikke forandre meg. Vi kan stille hverandre spørsmål. Det er innsikten svarene gir som kan tenne en gnist av endringslyst. Vi har selv ansvaret for å gjennomføre nødvendige endringsprosesser i våre liv. Men skal vi bry oss, må det være tvingende nødvendig, eller utviklende, gøy, og stimulerende.
Enten er det jakten på det gode, eller frykten for ubehag..


Lukas 5 år

Tegning av Lucas 5 år... «noen er glade, noen er sure og noen vet ikke.. og alle er vi sammen...»

Forandring er da det eneste tegn på at man er levende.

Waug Evelyn, engelsk forfatter

Hva er det som får oss til å anstrenge oss, holde oss gående og holde ut når livet går oss i mot? Vi vet at optimister og humorister lever lengre og har bedre helse, men hva er det som skiller pessimisten fra optimisten? Hva gjør at noen ser humoren der andre ser tragedie? Hva er det som gjør at noen mennesker klarer seg godt på tross av store utfordringer og vanskeligheter, mens andre slites av dagliglivets kjas og mas?

Optimisme, håp og tro gjør livet vårt bedre. Etter årtier med forskning på vonde følelser og negative krefter, er fokuset snudd. Det er over 20 år siden psykologen Martin Seligmann oppfordret sine kollegaer til å prøve å forstå og bygge opp menneskelig styrke i stedet for å kun reparere de verste skadene.

Ideen om å gjøre folk friske ved å fjerne negative faktorer er god, men fungerer bare delvis. Å fjerne de negative faktorene er ikke det samme som å få mennesker til å fungere godt. De bringer oss bare opp til nullpunktet. Vi må tilføre noe nytt, som virker i tillegg, for at vi skal føle at vi har det godt og at livet gir mening. Glede, håp og styrke bygger opp evnen til å takle motgang og vonde opplevelser. Forskning innen positiv psykologi viser at folk som er optimistiske eller fornøyde med sine liv, gjør det bedre på jobben, på skolen og i idretten. Mye tyder på at menneskelig styrke og optimisme kan lærers.

I dag er positiv psykologi akseptert. Interessen påvirker vår tenkning på alle felt. Tenkningen brukes også innen arbeidslivet. Teknikker som brukes i endringsprosesser er løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Eksempelvis, indre motivasjon vekkes, og du får bevisstgjøring av egne verdier. Hva vi tenker og sier, settes opp mot hva vi gjør...
Dette er teknikker som også brukes av en personlig coach og i relasjonsledelse.

Den viktigste suksessfaktoren for en organisasjon er dens evne til å utvikle og fornye seg. Utfordringen er å finne grep for å styre utviklingen i riktig retning. Organisasjoner som lykkes, vet hva omgivelsene ønsker, og legger vekt på å kjenne til de interne endringsbehovene. Det samme gjelder hver enkelt av oss som menneske. Mennesket suksess som art skyldes vår evne til å tilpasse oss endrede livsbetingelser.

Det er all grunn til å tro at vi også i fremtiden vil lykkes med det, og sammen med jobbglede.no får dere det lettere til.

Ledelse med resultat, relasjon og løsningsfokusert tilnærming.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

BEDRIFTSKULTUR (Organisasjonskultur)

«WOW-så viktig - og så gøy å jobbe med den!»


Mennesker former kulturen, og kulturen former mennesker, så utfordringen er å skape en felles persepsjon (tolking av virkeligheten) og et system av felles mening i arbeidet.

Kulturens kjerneelementer

 • Verdier

 • Normer

 • Grunnleggende antakelser

 • Virkelighetsoppfatning

Bedriftskultur- Faktorer som påvirker innholdet

Bedriftskultur omfatter trossetninger (hva som er viktig hos oss) – basert på verdier, grunnleggende antakelser, virkelighetsoppfatning, og handlingsnormer («slik gjør vi tingene»).
Til sammen virker dette slik at det former tanker, gir retningslinjer for handling og definerer viktige mål. Alle organisasjoner har underliggende holdninger, verdier og normer som påvirker, og kanskje styrer atferden til medlemmene i organisasjonen.


God bedriftskultur..

En organisasjons bedriftskultur bør preges av en menneskelig, tillitsskapende og selvstendig atmosfære med forståelse og aksept av (eierforhold til....) de grunnleggende verdier og målsettinger. På den måten kan det skapes lojalitet og forpliktelser til å «dra lasset i samme retning» på alle nivå i organisasjonen.


Organisasjonens bedriftskultur bør videre karakteriseres av:

 • Frihet, utfordring og tillit

 • Ansvarsbevissthet og vilje til beslutningstaking

 • Forskjellighet og kreativitet

 • «Felles språk» med grunnlag i de samme forutsetninger

 • Samarbeid i kontinuerlig utvikling mot nærhet og effektivitet

 • Forståelse for - og aksept for hverandre

 • Veiledning og støtte

Livets lære

Barn som er vant til spydigheter lærer å bli usikre.
Barn som er vant til kritikk lærer seg å fordømme.
Barn som er vant til mistillit lærer å fare med fusk.
Barn som er vant til motvilje lærer seg å hate.
Barn som er vant til hengivenhet lærer seg å bli glad i andre.
Barn som er vant til oppmuntring lærer å vise tillit.
Barn som er vant til oppriktighet lærer å skjelne sannhet fra løgn.
Barn som er vant til ros lærer å påskjønne andre.
Barn som er vant til hjelpsomhet lærer å vise omtanke.
Barn som er vant til lesning lærer seg til å tenke.
Barn som er vant til tålmodighet lærer å vise forståelse.
Barn som er vant til lykke vil finne kjærlighet og skjønnhet.

Av Ronald Russel